Ihrisko s umelou trávou (Banisko)

Kontakt

E-mail:

OBSADENOSŤ

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRISKA

Čl. 1 – Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky  č.525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. 

2. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska. 

3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na sídlisku Banisko, v katastrálnom území mesta Dolný Kubín. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít pre obyvateľov mesta Dolný Kubín a spoločenské organizácie pôsobiace v meste.

4. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je mesto Dolný Kubín.

5. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.

6. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Čl. 2  Všeobecné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. 

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené.

3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal.

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti. 

Čl. 3  Organizačné ustanovenia 

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli MI zakázaný!

2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

3. Užívateľ je povinný:

a)  dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,

b)  oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,

c)  riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,

d)  správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku mesta; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca, 

e)  bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI,

f)  vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne cez vstupný vchod MI,

g)  pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv; odporúčaná je obuv značená: ,,SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“,

h)  v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,

i)  za poriadok na MI zodpovedajú vyučujúci, vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti, 

j)  bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI, 

k)  dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeraného hluku.

4. je prísne zakázané:

a)  vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu kde sa nachádza MI,

b)  pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,

c)  v celom areáli MI fajčiť, zakladať oheň a požívať alkoholické nápoje, ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,

d)  vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami,

e)  použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,

f)  prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie,

g)  vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,

h)  preliezať a preskakovať mantinely MI,

i)  predlžovať čas, ktorý bol zarezervovaný.

5. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletým a mladistvými osobami nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca. Deti do 12 rokov musia byť na MI s dozorom jednej dospelej osoby.

6. Žiaci školy vstupujúci v čase vyučovania na MI iba v sprievode učiteľa alebo školu poverenej zodpovednej osoby.

Čl. 4 – Prevádzkové ustanovenia

1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI:

a)  MI je prednostne k dispozícii pre aktivity obyvateľov mesta,

b)  dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka),

c)  krátkodobé rezervácie,

d)  záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú deti a mládež do 18 rokov.

3. Počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a v čase školských prázdnin je ihrisko k dispozícii na základe priebežných požiadaviek (rezervácie) zo strany občanov. Rezervácie sa uplatňujú u správcu MI vopred po vzájomnej dohode a zároveň sa vykoná aj platba.

4. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov,

5. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj záujemcovia z inej kategórie. 

6. Platbu za prenájom (krátkodobé rezervácie) MI je potrebné uhradiť poverenému správcovi MI v deň rezervácie.

7. Záujemcovia bez rezervácie vykonajú platbu za užívanie MI v deň prenájmu do rúk správcu ihriska.

8. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu s mestom  Dolný Kubín.

9. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín bezplatné, ale len v čase vyučovania.

10. Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné užívanie je spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku.

11. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a platbách za prenájom, ktoré odovzdá do pokladne mesta Dolný Kubín spolu s kópiou príslušnej časti prevádzkového denníka. 

12. V prípade nepriaznivého počasia nebude pre záujemcov bez rezervácie MI v prevádzke.

13. V prípade krátkodobej rezervácie MI, ktorá nebude zo strany nájomcu využitá a minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom zrušená, sa platba za prenájom MI nevracia. 

14. Finančné prostriedky získané za prenájom MI použije prevádzkovateľ výlučne na údržbu, opravy a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MI.

15. Záujemcovia o rezerváciu  MI počas víkendov a sviatkov sú povinný nahlásiť čas rezervácie v časovom predstihu min. 24 hodín.

Čl. 5 – Správca ihriska 

1. Povinnosti správcu MI:

a)  viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska a platbách za prenájom,

b)  odomykať a uzatvárať areál MI,

c)  dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov prevádzkovateľa MI,

d)  rešpektovať pokyny prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,

e) úzko spolupracovať s mestom Dolný Kubín pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,

f)  podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí uskutočnených na MI,

g)  dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP a PO,

h) v prípade informovania o vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,

i)  viesť zošit údržby a opráv MI,

j)  o vzniknutých škodách bezodkladne informovať. 

2. Správca za svoju prácu poberá odmenu.

Čl. 6 – Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia 

1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu buď na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.

2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotnícky materiál zo skrinky prvej pomoci, ktorá je k dispozícii u správcu MI. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám alebo pomocou najbližšej osoby správcovi MI. 

3. Telefónne linky pre záchranné služby:

       –    112 – tiesňové volanie 

       –    150 – hasičská a záchranná služba 

       –    155 – záchranná zdravotnícka služba 

       –    158 – polícia 

Čl. 7 – Záverečné ustanovenia 

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca.

2. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona 372/1990Z.z. o priestupkoch a platných právnych predpisov. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*