Koncepcia športu

Momentálne sa spracováva

Koncepcia rozvoja športu v meste Dolný Kubín

na roky 2018 – 2022

1. Úvod

            Šport a športové aktivity sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou moderného životného štýlu v dvadsiatom prvom storočí. Tak ako sa vyvíja spoločnosť tak sa vyvíja aj šport. Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie jednotlivca -človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a intolerancií, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, propaguje mesto, región, je prostriedkom trávenia voľného času a tiež dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím. Šport je spoločenský fenomén, ktorý pokrýva všetky telovýchovné a športové aktivity či sa robia na výkonnostnej a vrcholovej úrovni, alebo sa realizujú v rámci voľného času, relaxácie a podobne. Je to činnosť, ktorá je dostupná pre každého. Má veľký vplyv na rozvoj osobnosti, je prostriedkom zdravého životného štýlu a šport je neodmysliteľnou súčasťou kultúry spoločnosti.

Naše mesto Dolný Kubín ponúka plným priehrštím obyvateľom svoje odveké čaro, svojbytnú, bohatou a slávnou históriou poznačenú atmosféru i malebné okolie. Mesto Dolný Kubín leží na juhozápade regiónu Orava, na rozhraní Oravskej vrchoviny s Oravskou Magurou. Pre návštevníkov je vstupnou bránou na Oravu, ktorá je najsevernejším regiónom Slovenska.

Mesto sa rozprestiera v nadmorskej výške 468 m n. m. a má rozlohu 55,05 km2. Rozkladá v údolí na oboch brehoch rieky Oravy, ktorá delí mesto Dolný Kubín na dve časti. Po ľavej strane toku rieky je časť starého, historického mesta, po pravej strane je nová časť mesta – sídlisko Bysterec. Dominantou týčiacou sa nad mestom je z juhu Veľký Choč (1 611 m), zo severu Kubínska hoľa (1 346 m) a zo západu sú to pohoria Malej a Veľkej Fatry.

Vo všetkých okolitých pohoriach, ktoré mesto obklopujú je veľa možnosti na pestovanie športov a turistiky, stačí mať len vôľu. Výhodná geografická poloha mesta vytvára optimálne podmienky na rozvoj športových aktivít vo všetkých športových disciplínach.

V Dolnom Kubíne už v minulosti žilo množstvo významných športových osobností, ktoré tu nachádzali kvalitné športové zázemie. Výsledkom športovej tradície trvajúcej dlhé desaťročia sú olympionici, ale medailisti z Majstrovstiev sveta a Európy či reprezentanti republiky v jednotlivých športoch spätí s našim mestom: Chodák, Stanovský, Tatarka, Kokoška, Tittel, Galis, Bajčičák, Jašicová, Vojtek.

Obyvateľom Dolného Kubína boli športové aktivity vždy veľmi blízke a to je hlavný dôvod aby naše mesto venovalo športu a podmienkam v ktorom športové aktivity prebiehajú významnú pozornosť.

Úvod ku koncepcií športu môžeme ukončiť slovami Dominika Guláša, človeka, ktorý zasvätil športu celý svoj život, dlhoročného a zanieteného funkcionára a fanúšika futbalu v Dolnom Kubíne:“ Mladí a starší aktívni športovci, majte svoje srdcia zapálené za svoj druh športu a dobrú reprezentáciu nášho mesta alebo aj Slovenská. Aj napriek finančným terajším ťažkostiam. Telovýchove a športu zdar!“

1.1.  Základné úlohy samosprávy v oblasti športu 

     Pre Koncepciu športu je dôležité aby sme si uvedomili aké kompetencie má obec v oblasti športu.

Obec v zmysle ust. §4 písm. h) zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvára podmienky na zabezpečovanie rozvoja telesnej kultúry a športu pre obyvateľov obce.

V zmysle § 64 zákona č.440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec:

 • vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
 • podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
 • zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
 • môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
 • podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
 • oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

Podľa § 2 písm. h) zákona č.416/2001Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce tieto kompetencie v oblasti telesnej kultúry:

 1. rozpracovanie rozvoja telesnej kultúry,
 2. poskytovanie súčinnosti pri výbere a podpore športových talentov,
 3. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
 4. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
 5. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
 6. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
 7. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
 8. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

Kompetencie obci v oblasti športu sú upravené aj v zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky a povinnosti obce v oblasti organizovania týchto športových podujatí. Obce sú zároveň partnerom štátu pri plnení štátnej koncepcie športu, ktorá bola prijatá dňa 19.12.2012 uznesením vlády SR č.726 ako Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. Hlavné priority štátnej koncepcie športu sú:

 1. podpora športu ako odporúčaného spôsobu aktívneho trávenia voľného času širokej verejnosti, najmä detí a mládeže,
 2. podpora športovej reprezentácie a prípravy športovo talentovanej mládeže,
 3. boj proti negatívnym javom v športe, vrátane boja proti dopingu, ochrany zdravia športovcov a harmonizácie antidopingovej regulácie,
 4. zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu,
 5. vytvorenie zodpovedajúceho legislatívneho rámca v športe.

Vychádzajúc z určených kompetencií si musíme uvedomiť skutočnosť, že obce majú rozhodujúce, nezastupiteľné postavenie pri  fungovaní a rozvoji športu v obci.

2. Analýza súčasného stavu v oblasti športu v meste Dolný Kubín

2.1. Šport na základných školách, športové objekty a zariadenia základných škôl 

Treba si začať uvedomovať zodpovednosť za vývoj mladej generácie a aj to, že bez aktívneho športovania nebude tento vývoj plnohodnotný. Základom všetkého sú školy. V nich je sústredená takmer celá populácia príslušných ročníkov, sú v nich vytvorené základné organizačné, personálne a niekde aj materiálne podmienky a sú tu aj najväčšie záruky, že organizované podujatia nebudú jednostranné, ale budú plniť aj širšie výchovno-kultúrne ciele.

       Základné školy v meste Dolný Kubín:

ZŠ pracujú od roku 2008 podľa vlastných školských výchovno-vzdelávacích programov, kde zdôrazňujú svoje prednosti.

ZŠ M. Kukučína je profilovaná ako škola so športovým zameraním na hokej, futbal, atletiku,   ktorá postupne rozširuje aj výučbu cudzích jazykov už od           1. ročníka.

ZŠ J. Matúšku má už dlhoročnú tradíciu rozšíreného vyučovania cudzích jazykov.

ZŠ P. Škrabáka je mladá, moderná sídlisková škola. Jej mottom je, že sa neučíme sa pre školu, ale pre život.

ZŠ s MŠ Kňažia – malá škola rodinného typu, ktorú navštevujú žiaci z mestských častí – Kňažia, Mokraď, a z okolitých obcí.

Cirkevná spojená škola – škola využíva vo výchove a vzdelávaní kresťanské hodnoty, v oblasti športu sa škola zameriava na všestrannú športovú prípravu so zameraním na bežecké lyžovanie a biatlon.

 ZŠ Janka Matúšku

 Záujem o šport narastá každým rokom v porovnaní s predošlým. Športová činnosť na škole je realizovaná ako:

 1. Základná telesná výchova a športové triedy so zameraním na bedminton a florbal, kde súčasťou rozvrhu hodín je aj športová príprava.
 2. Mimoškolská činnosť, a to:
  1. pravidelná činnosť v záujmových krúžkoch (viac na inom mieste),
  2. organizovanie príležitostných akcií – turnajov, športových sústredení, športových dní pre detí a dospelých, …..,
  3. spoluorganizovanie súťaží v rámci Školského športu.

A/ Všeobecná analýza a podmienky pre realizáciu športových činností

Silné stránky:

 1. Vysoký záujem o športové záujmové útvary florbal, bedminton, gymnastika a futbal. Silná vnútorná aj vonkajšia motivácia u detí,
 2. Kvalifikovaní učitelia s trénerskou kvalifikáciou, ktorí vedú športové záujmové útvary – florbal, bedminton, volejbal, basketbal a futbal (odborné vedenie ZÚ),
 3. Športové triedy so zameraním na bedminton a florbal (počet žiakov celkom 121, z toho bedminton – 71, florbal – 50),
 4. Výkonnosť detí je meraná v každom ročníku na začiatku a na konci roka formou vstupných a výstupných testov,
 5. Výkonnosť športových tried ( Bedminton – pravidelná účasť na M SR v bedmintone (hlavne dievčatá), Florbal – účasť na krajských kolách súťaží v tomto športe),
 6. Vytváranie podmienok pre nadaných žiakov formou individuálneho začlenenia, t. j. žiaci – športovci (oblasť: zjazdové lyžovanie, stolný tenis, v minulosti futbal a hokej) majú vytvorený individuálny vzdelávací plán,
 7. Pravidelná – každoročná organizácia základných lyžiarskych, plaveckých a korčuliarskych výcvikov, zdokonaľovacie plavecké a korčuliarske výcviky,
 8. Organizácia:
  1. vlastných športových podujatí – turnajov pre deti a mládež (florbal, bedminton) počas víkendov s finančnou podporou OZ Kohútik a mesta DK (projekty).
  2. kempu so športovým zameraním,
  3. športových sústredení,
  4. športových dní pre deti s rodičmi.
 9. Spolu organizácia športových súťaži v našej škole,
 10. Spolupráca s rodičmi – zabezpečovanie dopravy na súťaže, kt. sa konajú počas víkendov,
 11. Zapájanie sa do mestských športových akcií,
 12. Poskytovanie telocviční pre športové kluby, občianske združenia a verejnosti v Dolnom Kubíne v podvečerných hodinách,
 13. Veľmi dobré materiálne vybavenie športových tried  a športových záujmových útvarov,
 14. Výborné podmienky pre halové športy – vhodné na volejbal, basketbal, vybíjanú, bedminton, pohybové hry, gymnastiku, súťaže, postupne dokupujeme potrebné náradie a náčinie,
 15. Na hodinách TSV – možnosť cvičiť na rôznorodých moderných náradiach a s náčiniami ako sú: bosu, akumpresúrne lopty. Do budúcnosti sa plánuje zaviesť posilňovací systém TRX, gymnastická slza a lavičky,

Slabé stránky

 1. Klesajúci záujem žiakov o basketbal, volejbal,
 2. Veľmi slabé podmienky pre atletiku, športy vykonávané vonku. V teplejších mesiacoch chodíme s deťmi športovať do priestorov v blízkom okolí školy – väčšinou na chodníky popri Orave, Kuzmínovo na hody (napr. kriketkou) nemáme vhodné priestory,
 3. Chýbajúce vonkajšie športoviská, resp. multifunkčné ihrisko na školskom dvore,
 4. Nekvalifikovaný vedúci záujmového útvaru gymnastika (ukončená trénerská kvalifikácia),
 5. Využívanie telocviční na športovú činnosť do neskorých popoludňajších a večerných hodín a aj v nedeľu pre záujmové útvary aj iné záujmové skupiny, kluby (florbal),
 6. Pre vyťaženosť školských telocviční chýba časový priestor na doplnkové tréningy pre mimoriadne nadaných žiakov – športovcov,
 7. Značne poškodená palubovka vo veľkej telocvični (je potrebná výmena povrchu, pretože súčasná palubovka je z mäkkého dreva a nie je vhodná pre florbal),
 8. Častá údržba priestorov telocviční a sociálnych zariadení pri telocvičniach vyplývajúca zo značného opotrebenia,
 9. Nie je priestor a čas pre využívanie telocviční pre žiakov v ŠKD,
 10. Nepriaznivé osvetlenie v telocvični.

 

       B/ Mimoškolská činnosť

Počet športových krúžkov: 14

Športy: bedminton, florbal, futbal, stolný tenis, gymnastika, volejbal,

Počet detí: 224 k 18.1.2016 (sú to žiaci 1. a 2. stupňa)

Výkonnosť: zapájanie sa do mestských, regionálnych súťaží, majstrovstvá Slovenska

Názov záujmového útvaru Meno vedúceho záujmového útvaru
Florbalový krúžok Mgr. Juraj Lakoštík
Gymnastika pre najmenších Mgr. Katarína Tabačáková PhD.
Gymnastika Mgr. Katarína Tabačáková PhD.
Gymnastika pre pokročilých Mgr. Katarína Tabačáková PhD.
Športový bedminton Mgr. Jaroslava Komorová
Súťažný bedminton Mgr. Jaroslava Komorová
Futbalový krúžok Mgr. Karol Holubčík
Futbal Peter Kišša
Bedminton pre najmenších Mgr. Anna Vešelényiová
Hráme bedminton Mgr. Anna Vešelényiová
Basketbalový krúžok Mgr. Eliaš
Volejbal Mgr. Iveta Eliášová
Krúžok stolného tenisu Mgr. Karol Holubčík
Futbalový krúžok Mgr. Karol Holubčík

Bedminton:

 • Žiaci športových tried sa zúčastňujú súťaží na rôznych úrovniach (organizované SAŠŠ, SZBe, klubmi…)
 • Žiaci športových tried sa pravidelne kvalifikujú cez okresné kolá, krajské kolá až na MSR v bedmintone žiakov základných škôl (od založenia športových tried v škole je účasť na M SR každý rok.
 • V školskom roku máme aktuálne  8 hráčov registrovaných v SZBe, všetci sa pravidelne zúčastňujú súťaží organizovaných SZBe v kategóriách U13, U15, U17: Grand Prix B, BQ turnaje – oblastné kvalifikačné turnaje s možnosťou postupu na celoslovenskú súťaž v jednotlivých kategóriách, Grand Prix A – celoslovenský turnaj. Od januára 2016 majú záujem o registráciu ďalší žiaci.

Nezanedbateľné pozitívum je certifikovaný tréner s vysokou motiváciou (ochota trénera, kt. vyhľadáva turnaje, prihlasuje a spolu s hráčmi sa zúčastňuje víkendových turnajov prevažne  na vlastné náklady, vo voľnom čase).

Florbal:

 • žiaci športových tried tvoria základ v družstvách florbalového klubu Žatva 90 o. z.,
 • žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú všetkých športových súťaží vo florbale organizovaných  MŠ SR a SAŠŠ – účasť na KK vo florbale,
 • zúčastňujú sa celoročných ligových súťaží  organizovaných Slovenským florbalovým zväzom, pravidelná účasť až na M SR vo florbale. Škola poskytuje pre florbalový klub priestorové a časť materiálneho zabezpečenia. Počet družstiev v prípravke: 1 (cca 50 žiakov). Počet družstiev v celoročných súťažiach: 5 (……… žiakov).

Nezanedbateľné pozitívum je certifikovaný tréner s vysokou motiváciou (ochota trénera/učiteľa, kt. vyhľadáva turnaje, prihlasuje a spolu s hráčmi sa zúčastňuje víkendových turnajov prevažne  na vlastné náklady, vo voľnom čase).

Gymnastický krúžok:

 • pôsobí na škole už piaty rok,
 • pôsobia štyri oddelenia vo vekovej kategórii od štyroch rokov až do trinástich rokov,
 • počet žiakov: 65 detí,
 • materiálne zabezpečenie je v škole na nadpriemernej úrovni. Prínosné pre gymnastiku je zabezpečenie zrkadlovej miestnosti a gymnastické trampolíny.

Volejbalový krúžok:

 • podmienky sú výborné,
 • škola sa zúčastňuje na obvodných až okresných kôl v rámci súťaží organizovaných SAŠŠ.

Futbalový krúžok:  

Počet žiakov: cca 35 žiakov (žiaci 1. a 2. stupňa)

Zameranie:

 • nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca,
 • rozvoj koordinácie (pomocou koordinačných kruhov, koordinačných rebríkov, agility prekážok, koordinačných palíc, značkovacích mét, kužeľov),
 • rozvoj rýchlostných schopností,
 • hry na malom priestore 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4,
 • vlastná hra.

Pozitíva:

 • výborné podmienky – koordinačné pomôcky, telocvičňa, každý chlapec má futbalovú loptu, malé brány, hádzanárske brány, rozlišovacie vesty,
 • škola sa zúčastňujeme na obvodných až okresných kôl v rámci súťaží organizovaných SAŠŠ,
 • škola organizuje priateľský futbalový turnaj pre deti 1. a 2. stupňa, pri ktorom škole pomáhajú aj rodičia.

Negatíva:

 • chýba vonkajšie ihrisko, ktoré by škola mohla využívať v rámci hodín TSV aj počas teplých dní, ihrisko by sa mohlo využívať na tréningy, aj počas letných mesiacov.

Krúžok stolného tenisu

Počet detí: 4

Cieľ krúžku: Častým tréningom dosiahnuť čo najlepšie ovládanie hry a pravidiel. Trénovať žiakov tak, aby najlepší z nich mohli reprezentovať svoju školu.

Stolný tenis je novým krúžkom na škole, navštevujú ho dievčatá 1. a 2. stupňa. Pozitívom pre žiakov krúžku sú nové kvalitné stolnotenisové stoly, vzhľadom k nižšiemu počtu detí v krúžku sú žiaci za stolom naozaj potrebný čas a môžu sa naozaj rozvíjať. Vybavenie pre prácu krúžku je vynikajúce.  Od januára sa pre rozvoj detí v stolnom tenise používa stolnotenisový robot.

Dievčatá, ktoré navštevujú krúžok, v minulom školskom roku vyhrali okresné kolo ZŠ v stolnom tenise a reprezentovali školu na krajskom kole v Čadci. Dievčatá budú reprezentovať školu aj tento školský rok.

ZŠ Kňažia

Názov športových aktivít a krúžkov  Počet členov Hodnotenie
Bedminton Mgr. Martina Kyselová 6 3. miesto obvodné kolo dievčatá
Florbal Mgr. Tomáš Hacaj 20 Krúžok floorbal je veľmi obľúbený športový krúžok. Zúčastnili sme sa školského floorbalového turnaja, kde sme skončili na 6 mieste.
Tenis Mgr. Eduard Moravčík 8 Dlhoročná tradícia v záujmovom útvare tenis je realizovaná od najmladšieho školského veku. Deti a žiaci majú k dispozícii tenisové kurty.
Volejbal Mgr. Martina Kyselová

 

16 1. miesto – OK žiačky2. miesto – regionálne kolo žiačky2. miesto – OK chlapci

Dlhoročná tradícia vo volejbale chlapcov aj dievčat

Futbal 14 3. miesto Veľký futbal žiačok – Coca cola3. miesto Malý futbal st, žiačok – Jednota cup

ZŠ s MŠ, Komenského v Dolnom Kubíne – Kňažej má dlhoročnú tradíciu v oblasti rozvíjania športu, hlavne volejbal, futbal a tenis. Vo volejbale dosahuje výrazné úspechy v okresných aj regionálnych kolách chlapcov aj dievčat. Vo futbale je škola úspešná v kategórii dievčat, od tohto školského roka na škole pôsobí aj futbalový krúžok chlapcov.

Škola sa zúčastňuje aj na nepravidelných športových aktivít:

Stolný tenis
Športové hry mládeže V telocvični školy pravidelne aktívne športujú aj mládežníci z Kňažej vo veku 16 -25 rokov
Volejbal – mládež Volejbal starších sa realizuje pod vedením aktívnych rodičov pravidelne v telocvični školy raz týždenne
Plavecký výcvik
Lyžiarsky výcvik
Plavecký maratón
Inline korčule

Športové krúžky navštevujú žiaci aj žiačky 1. – 9. ročníka, tenisový krúžok je určený aj pre deti materskej školy. O krúžky by malo záujem aj viac žiakov, problémom je financovanie krúžkov, ako aj absentujúce vonkajšie ihrisko v miestnej časti Kňažia.  Škola sa zúčastňuje väčšiny športových súťaží  aj napriek nízkemu počtu žiakov.

Nedostatky v oblasti športu na škole vidí škola hlavne v:

 • nedostatok športovísk, športového náradia a náčinia,
 • chýbajúce vonkajšie ihriská v miestnej časti Kňažia,
 • vysoké poplatky za druhý krúžok a pre dochádzajúcich žiakov,
 • malá možnosť adekvátne ohodnotiť vedúcich ZÚ,
 • vytváranie športovísk pre tradičné športy v DK, pričom sa zabúda na nové populárne športy, ktoré lákajú žiakov napr. U rampy, skateparky pre korčuliarov, kolobežkárov a BMX.
 • slabá podpora talentovanej mládeže.

 ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín 

V  škole sú na 2. stupni triedy so zameraním na šport: hokej – 34 žiakov, volejbal dievčat – 47, atletika – 12 žiakov, futbal – 59 žiakov.

V rámci CVČ funguje florbalový  (15 žiakov) a bedmintonový krúžok (12  žiakov).

Výsledky žiakov v športových súťažiach za minulý školský rok: 

Coca Cola Cup – Dolný Kubín – futbal chlapci: 1. miesto

Coca Cola Cup – Kvačany – futbal chlapci: 1. miesto

Coca Cola Cup – futbal dievčatá: 2. miesto

Obvodné kolo  v šachu žiačok a žiakov: 1 miesto: Dominik Šebo 9. C

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok:  3. miesto

Krajské majstrovstvá v šachu – Čadca: 26. miesto Dominik Šebo 9. C

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev Dolný Kubín:  1. miesto: družstvo v zložení: Šagát Samuel 9. C, Hnilický Dávid 9.C, Kutaj Peter 9.B, Kubačka Ján 9.B

Okresné kolo v basketbale žiačok – 1. miesto – ZŠ M. Kukučína

Najúspešnejší športovec roka 2014: Martin Furinda a Daniela Vojtasová za športové úspechy Regionálne kolo v basketbale žiačok – 1. miesto – ZŠ M Kukučína

Halový celoslovenský atletický pretek mladšie a najmladšie žiactvo: 3. miesto: Viviana Pajdučáková 6. A vo vrhu guľou

Okresné kolo vo volejbale žiakov: 1. miesto – ZŠ M. Kukučína

Krajské kolo v basketbale žiačok: 5. miesto

Okresné kolo vo volejbale žiačok – 2. miesto

Okresné kolo vo florbale žiaci: 1. miesto

Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ –  1. miesto

Celoštátna súťaž vo florbale žiaci a žiačky základných škôl – Kvalifikácia do KK – starší žiaci – 1. miesto

Celoštátna súťaž vo florbale žiaci a žiačky základných škôl – Kvalifikácia do KK – staršie žiačky – 1. miesto

Dôvera – okresné kolo v malom futbale žiačok ZŠ –  1. miesto

Dôvera  – predkolo II. v malom futbale žiakov – 1. miesto

predkolo IV. v malom futbale žiakov Jednota Futbal Cup – žiaci: 1. miesto

kvalifikácia do krajského kola v malom futbale ml. žiačok – 3. miesto

predkolo v malom futbale družstiev Mc Donald´s Cup – 1. miesto

okresné kolo v malom futbale mladší žiaci:  2. miesto

okresné kolo v malom butbale Jednota Cup žiakov ZŠ: 1. miesto

okresné kolo v malom futbale Mcdonald´s Cup – 3. miesto

kvalifikácia do krajského kola v malom futbale starších žiakov Jednota Cup: 1. miesto

 1. kolo majstrovstiev stredoslov. atletického zväzu v Banskej Bystrici:
 2. miesto: Denis Babic – vrh guľou
 3. miesto: Viviána Pajdučáková – vrh guľou
 4. miesto: Ema Smolková – beh na 60 m
 5. miesto: Lea Sršňová – beh na 60 m
 6. miesto: Lea Sršňová – hod krik. Loptičkou
 7. miesto: Sršňová, Jurenová, Sedliaková, Smolková  – štafeta 4 x 60 m
 8. miesto: Daniela Vojtasová – hod kladivom
 9. miesto: Daniela Vojtasová – hod diskom
 10. miesto: Daniela Vojtasová – vrh guľou

krajské kolo Jednota Cup futbal starších žiakov: 2. miesto

Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu: Nikola Ganobčíková – 3. miesto

v hode kladivom a Daniela Vojtasová zvíťazila v hode kladivom – 1. miesto a v hode  diskom – 2. miesto

Hokejisti hrajú v dvoch kategóriách (mladší a starší žiaci) 1. ligu.

Volejbalistky hrajú oblastné majstrovstvá starších žiačok – oblasť STRED 2. trieda.

Atléti sa pravidelne zúčastňujú zimných a letných krajských a celoslovenských majstrovstiev.

Futbalisti hrajú v príslušných kategóriách 1. ligu.

Športovci majú k dispozícií 2 telocvične, viacúčelové ihrisko za telocvičňou.

Hokejisti využívajú zimný štadión.

Futbalisti aj atléti používajú futbalový štadión, atletickú dráhu, umelú futbalovú trávu.

Do budúcnosti by škola chcela prilákať viac detí do športových tried a dosahovať úspechy aspoň na takej úrovni ako doteraz.

 ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne

Záujem o športové aktivity v ZŠ je veľký. Žiaci vykonávajú športové činnosti na hodinách telesnej výchovy, v záujmových útvaroch CVČ pri ZŠ P. Škrabáka, v ŠKD pri ZŠ P. Škrabáka, ale aj v rôznych športových kluboch v Dolnom Kubíne. Masovejšie športové činnosti sú zakomponované aj do projektov.

Žiaci školy sa zapájajú do rôznych športových súťaží organizovaných Mestom Dolný Kubín, ktorých vyhlasovateľ je Ministerstvo školstva SR, Okresný úrad v sídle kraja – odbor školstva Žilina, ale aj organizované inými inštitúciami.

Zapájame sa do nasledovných súťaží:

 • futbalové súťaže,
 • basketbal chlapcov,
 • vybíjaná dievčatá,
 • stolný tenis chlapcov,
 • florbal,
 • šachové turnaje,
 • -„Hovoríme o jedle“ – deň zameraný na športové aktivity (cena- zlaté pásmo)

Každoročne sa žiaci školy zúčastňujú činností, v ktorých sú zakomponované športové aktivity:

 • plavecký kurz – 3.- 4. ročníka
 • lyžiarsky kurz – 7.- 8. ročníky
 • didaktické hry – 1. stupeň (prierezovej témy ochrana života a zdravia v štátnom vzdelávacom programe)
 • účelové cvičenie – 2. stupeň (prierezovej témy ochrana života a zdravia v štátnom vzdelávacom programe)

V ŠKD pri ZŠ P. Škrabáka pracuje v tomto školskom roku pravidelne 1 záujmový útvar Mladí športovci a každoročne škola organizuje spoločné športové aktivity: Čertovský beh, Preteky na kolobežkách, Šarkaniáda.

V CVČ pri ZŠ P. Škrabáka pracuje v tomto školskom roku 5 športových záujmových útvarov :

 • 2 oddelenia HIP-HOP (prihlásených 24 detí). Činnosť krúžku prebieha v školskej triede. Deti sa učia základné krokové variácie Hip-hopu, učia sa vzájomne komunikovať prostredníctvom tanca. Činnosť je zameraná na kvality jednotlivca, oboznamovanie sa s vlastnou zručnosťou, možnosťou prejaviť vlastné kvality v skupine, vyjadrovať svoj názor, vedieť počúvať názor druhých, vedieť spolupracovať.
 • Futbal (21 detí) – deti z prvého stupňa ZŠ. Činnosť krúžku prebieha v telocvični na Nemocničnej ulici, ktorá patrí do našej správy. Deti rozvíjajú svoju telesnú zdatnosť, utvrdzujú si pravidlá hry fair- play, zdokonaľujú sa vo futbale, zapájajú sa do súťaží.
 • Florbal (22 detí) – deti z druhého stupňa ZŠ. Činnosť krúžku prebieha v telocvični na Nemocničnej ulici. ZÚ je rozdelený do troch častí. Prvá je kondičná, druhá herná a tretia zameraná na techniku florbalu. Deťom je hlavne zdôrazňovaná spolupráca potrebná v kolektívnom športe, ale aj pocit zodpovednosti za svoj výkon.
 • Basketbal (12 detí) – deti z 1. aj 2. ZŠ. Krúžok sa koná v telocvični SZŠ. Žiaci si postupne osvojujú pravidlá hry, získavajú základnú zručnosť s loptou, zvyšujú si svoju telesnú zdatnosť, kondíciu a pohybovú výkonnosť. Pri hre dodržiavajú základné požiadavky bezpečnosti – prevencia pri úrazoch. Žiaci majú záujem o športovú činnosť a práca v krúžku je pre nich zaujímavá.

Všetky ZÚ vedú externí vyučujúci, ktorých sa nám podarilo získať pre túto činnosť. Snahou školy bolo otvoriť aj iné ZÚ napr. volejbal dievčat, stolný tenis, no nebol o tieto športové krúžky záujem zo strany detí.

Viacero žiakov našej školy navštevuje rôzne športové kluby v meste.

Vybavenie školy:

Škola nemá vlastnú telocvičňu vo svojej budove. Športové činnosti vykonáva v prenajatej telocvični SZŠ, ale aj v telocvični v areáli na Ul. Nemocničnej, tiež na školských ihriskách pri ZŠ a dopravnom ihrisku. Škola využívame školský dvor, kde je bežecká dráha a asfaltová plocha (je však zmenšená o dopravné ihrisko, ktoré slúži všetkým žiakom mesta).

Snahou je vybudovať v areáli školy exteriérové viacúčelové ihrisko s rôznymi hracími prvkami, kde by žiaci mohli športovať a tráviť voľný čas. Škola má kvalitné vybavenie posilňovne, škola plánuje vytvoriť aj posilňovňu v priestoroch v telocvične na Nemocničnej ulici.

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín

V CVČ pri CSŠ pracuje v šk. roku 2015/2016 12 športových ZÚ pre žiakov ZŠ a gymnázia.

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ Počet žiakov
1. Bežecké lyžovanie ml. žiaci Mgr. Lonský 10
2. Bežecké lyžovanie st. žiaci Mgr. Lonský 11
3. Florbal ml. žiaci Mgr. Mydliar 17
4. Florbal st. žiaci Mgr. Mydliar 19
5. Strelecký krúžok Mgr. Lonský 16
6. Loptové hry I. Mgr. Lonský 10
7. Loptové hry II. Mgr. Lonský 10
8. Pohybové hry pre dievčatá Mgr. Lonský 11
9. Stolný tenis pre 1. stupeň Šuleková 13
10. Stolný tenis I. Mgr. Černý 9
11. Stolný tenis II. Mgr. Černý 7
12. Futbalový krúžok Mgr. Koval 16

Spolu : 149 žiakov

Bežecké lyžovanie a biatlon majú na cirkevnej škole dlhodobú históriu a žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v rámci Slovenska. V rámci kraja dosiahli žiaci vynikajúce výsledky v basketbale a futbale. V okresných súťažiach dosiahli veľmi dobré výsledky vo florbale a stolnom tenise. Slabou stránkou školy je šport dievčat, u ktorých je malý záujem o športové aktivity a športové ZÚ.

Záver:

 • dostatok športových záujmových útvarov a rôznych druhov športu
 • nedostatok vonkajších ihrísk,
 • malá možnosť adekvátne ohodnotiť vedúcich ZÚ,
 • nedostatočná vybavenosť telocviční náradím.

Koordinátor voľnočasových aktivít

Zamestnancom mesta je aj koordinátor športových súťaží a voľnočasových aktivít Mgr. Jozef Kaščák. Jeho úlohou je organizovať v Meste a okrese Dolný Kubín všetky športové súťaže, ktorých vyhlasovateľov je SAŠŠ. Súťaže sú finančne zabezpečované cez kapitolu MŠ SR prostredníctvom okresného úradu Žilina. Okrem toho organizuje aj športové súťaže základných a stredných škôl, ktoré majú v regióne dlhoročnú tradíciu. Jeho úlohu je koordinovať aj iné voľnočasové aktivity, hlavne cez letné prázdniny. Pri organizácii športových súťaží a iných aktivít mu pomáhajú CVČ, ktoré sú zriadené pri ZŠ.

2.2. Šport na stredných školách, športové objekty a zariadenia stredných škôl 

Stredné školy

Zriaďovateľom štátnych stredných škôl je Žilinský samosprávny kraj a v meste je ich 5: Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Obchodná akadémia, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ polytechnická Kňažia, SZŠ Dolný Kubín. V meste pôsobia  2 neštátne školy 8-ročné Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského  a Súkromná SOŠ Peter Zemko.

Štruktúra stredných škôl  
Stredná škola 2012/2013 2015/2016
Gymnázium P.O.H Dolný Kubín 530 504
OA Dolný Kubín 501 309
SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín 792 637
SZŠ Dolný Kubín 209 196
SOŠ polytechnická Kňažia 233 296
8R CG A. Radlinského Dolný Kubín 104 134
SSOŠ Zemko 114 110
SOŠ Podnikania- Hrivnáková 46 0
Súkromné Bilingválne gymnázium Hrivnáková 74 0
Spolu 2603 2186

 Vybavenosť pri stredných školách:

 • Gymnázium P.O. Hviezdoslava – športová hala
 • OA Dolný Kubín – telocvičňa
 • SOŠ obchodu a služieb – telocvičňa + tenisové kurty
 • SZŠ Dolný Kubín – telocvičňa
 • SOŠ polytechnická Kňažia – telocvičňa + vonkajšie ihriska a kurty
 • 8R CG A. Radlinského Dolný Kubín –telocvičňa + vonkajšie ihrisko
 • Ostatné stredné školy nemajú vlastné športové zariadenia a pre športové aktivity si prenajímajú športové objekty od iných subjektov.
 • Jestvujúce športoviská pri stredných školách sú vyhovujúce.

Najväčšími problémami športu na SŠ sú:

 • vysoký počet žiakov, ktorí sú oslobodení od TV vďaka jednoduchému spôsobu získavania potvrdení na oslobodenie od TV,
 • nezáujem žiakov, ale aj vyučujúcich o športové aktivity mimo vyučovania,
 • ak žiaci nie sú zaregistrovaní v niektorom zo športových klubov v meste, na školách neexistujú kluby zo zameraním na šport.

Stredné školy patria do pôsobnosti VÚC Žilina a tieto útvary majú aj svoje kompetencie v oblasti športu v oblasti rozvoja a budovania športovej infraštruktúry. Problematikou rozvoja športu v ŽSK sa zaoberá platná „ Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v ŽSK na roky 2014-2017“ v časti 6 „Šport a telesná výchova“ kde sa nachádza aj Stratégia v oblasti športu a telesnej výchovy na roky 2014-2017 v ŽSK.

2.3. Stav športu v športových kluboch a TJ na území mesta D. Kubín

V Dolnom Kubíne je zo športového hľadiska zastúpený tak vrcholový šport, výkonnostný šport ale aj šport rekreačný- šport pre všetkých. Uvedené športové činnosti sú vykonávané prostredníctvom jednotlivých športových oddielov, klubov a záujmových združení občanov.

Šport tak ako aj iné činnosti v spoločnosti stoja a padajú na výrazných osobnostiach, na obetavých ľuďoch, nadšencoch, ktorí pôsobia na svoje okolie, podnecujú ostatných k súťaženiu, k dosahovaniu lepších výsledkov a výkonov, k reprezentácií seba samého ,svojich kolektívov, svojho mesta.

V priebehu rokov mnoho nových klubov vzniklo, niektoré zanikli, niektoré svoju činnosť obnovili pod iným názvom. V súčasnosti evidujeme v meste 17 klubov, ktoré vykazujú aktívnu organizovanú činnosť, sú zaevidované na MsÚ D. Kubín a dostávajú podporu na svoju športovú činnosť prostredníctvom dotácií (viď. tabuľka).

V  posledných rokoch (2007-2016) došlo k rôznym zmenám vo fungovaní klubov. V r.2007 bolo 25 klubov, ktoré vykonávali aktívnu činnosť a mali značnú členskú základňu. V priebehu ďalších rokov, hlavne z finančných dôvodov, niektoré kluby prestali existovať, hoci hrávali extraligové súťaže (basketbalový oddiel, volejbalový oddiel ženy).Taktiež sa rozrástlo spektrum možnosti a využitia voľného času, zmenila sa morálka a prístup detí ale aj rodičov. Deti sú pohodlnejšie, nechce sa im športovať. Rodičia radšej nasmerujú ich činnosť k iným aktivitám, hlavne menej finančne a časovo náročným.

POČET ČLENOV ŠPORTOVÝCH KLUBOV   k 1.1.2016

       Deti a mládež do 21 rokov Dospelí   Športovci so zdrav. postihom Celkom  SPOLU
Prípravka          žiaci Dorast, kadeti
 POČET ČLENOV      Ž   Ž   Ž  M    Ž M    Ž     
MHK D. Kubín 112 74 6 38 4 16 0 0 0 240 10 250
MFK D.Kubín 80 33 0 21 0 17 0 0 0 151 0 151
ŠK Elkop WLC 2 11 0 11 0 28 2 0 0 52 2 54
MPK Dolný.   Kubín 77 7 24 6 7 15 14 0 1 71 80 151
ŠK Meteor D. Kubín 0 19 11 3 1 10 5 0 0 32 17 49
Žatva 90 D. Kubín 35 39 1 36 0 28 0 0 0 138 1 139
ŠKP-vodné športy 4 11 8 14 3 24 14 0 0 51 27 78
TJ Orava D. Kubín 6 1 11 3 5 8 3 0 0 13 24 37
Karate klub D. Kubín 2 5 6 11 12 8 2 0 0 25 21 46
Stolnotenisový klub 5 0 0 3 0 18 0 1 0 27 0 27
MšK D. Kubín 0 0 0 6 0 18 0 1 0 25 25
BKM Dolný Kubín 0 23 0 0 0 35 0 0 0 58 0 58
ŠK Kubínska hoľa 8 8 7 1 3 12 9 0 0 21 27 48
Triatlon team D.K. 3 0 4 0 2 5 3 0 0 5 12 17
MšK Hviezda D.K. 0 0 0 7 0 27 0 0 0 34 0 34
JAMES D. Kubín 0 0 0 2 1 79 22 0 0 81 23 104
Kick box klub D.K. 0 7 3 17 2 10 2 2 2 35 10 45
spolu 1 313

V tabuľke nie sú uvedené tieto kluby a záujmové združenia, ktoré v súčasnosti vykonávajú športovú činnosť:

Cykloklub Dolný Kubín, Kulturistický oddiel IMPA FC Dynamic D. Kubín, Klub Slovenských turistov Orava – Dolný Kubín, TJ Kubínska hoľa – HzS, R-bike spining, Jurassic bike team, Draci Dolný Kubín, Maximus crosfit.

Športové kluby v meste Dolný Kubín a rôzne združenia nielen vznikajú, ale aj zanikajú a tak nie je jednoduché všetkých presne zosumarizovať.

Stav športových zariadení a športovísk v správe mesta Dolný Kubín

 Zimný štadiónnachádza sa na ulici Športovcov a funguje ako multifunkčná hala – v zime na ľadový hokej a korčuľovanie a v letných mesiacoch po položení multifunkčnej plochy na halové športy. MšK Hviezda tu hráva zápasy 2.hokejovej ligy a MHK D. Kubín žiacke hokejové súťaže. Návštevnosť na zápasoch 2.hokejovej ligy bola túto sezónu viac ako 300 divákov. V rámci všetkých hokejových súťaži sa odohrá na zimnom štadióne ročne cca 200 hokejových stretnutí. Počas hodín verejného korčuľovania ročne využije zimný štadión v priemere cca 8-10.000 návštevníkov. V doobedňajších hodinách využívajú ľadovú plochu bezplatne žiaci MŠ a ZŠ. Slúži aj na sústredenia mládežníckych reprezentačných kolektívov SR a pre sledge hokej (hokej na sánkach pre ZŤP) športovcov.

Technologické zariadenie má už 23 rokov a bude nutná jeho rekonštrukcia, alebo obmena. Chladenie funguje z 6 tonami čpavku a zimný štadión je potenciálne najväčší ohrozovateľ bezpečnosti a zdravia pre občanov mesta Dolný Kubín. Vyčlenené finančné prostriedky na prevádzku zimného štadióna sú už dlhodobo nízke.

Futbalový štadión MUDr. I.Chodáka – na ulici Športovcov využívajú hlavne futbalisti, atletická dráha slúži pre atlétov a širokú verejnosť. V priestoroch futbalového štadióna majú svoje tréningové priestory aj vzpierači WLC Elkop D. Kubín. Ročne sa tu uskutoční cca 40 futbalových stretnutí v rôznych kategóriách a 2-3 atletické podujatia.

Objekt futbalového štadióna nespĺňa požiadavky na účinkovanie MFK vo vyšších futbalových súťažiach – chýba miestnosť lekára, antidopingová miestnosť, vybavenosť šatní, tribún a sociálnych zariadení nespĺňa požadované náležitosti a bude nevyhnutné tieto požiadavky v krátkom čase riešiť.

Budova tribúny a šatní je viac ako 30 rokov stará a nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu všetkých priestorov vrátane hľadiska a oplotenia okolo hracej plochy. Hracia plocha taktiež nespĺňa požadované   parametre. Technika na údržbu  plochy futbalového štadióna vrátane zavlažovacieho zariadenia je v nevyhovujúcom stave.

Atletickú dráhu futbalového štadióna využívajú na tréningový proces atléti miestneho atletického oddielu a slúži aj iným športovým klubom v rámci ich prípravy. V doobedňajších hodinách využívajú priestory a hlavne atletickú dráhu žiaci ZŠ, SŠ počas hodín telesnej výchovy. Atletická dráha je už v havarijnom v stave, kedy treba uvažovať nad jej modernizáciou alebo odstránením. Na dráhe nie je možné organizovať žiadne významnejšie atletické podujatie

 Plážové ihriskona ulici Športovcov za zimným štadiónom, slúži hlavne v letných mesiacoch bezplatne širokej verejnosti.

Malá umelá trávnatá plocha – za zimným štadiónom je celoročne bezplatne prístupná mládeži a na tréningový proces MFK. Využíva sa aj komerčne pre rôzne záujmové skupiny. Zaťaženosť   ihriska je veľmi vysoká. Okrem športovcov ho využívajú aj žiaci ZŠ a MŠ mesta. Ihrisko je už v prevádzke 9 rokov, umelá tráva je značne opotrebovaná a v krátkom čase, bude nutná výmena hracej plochy- umelej trávy ako celku.

Tenisové kurty Bysterec – využívajú hlavne členovia tenisového klubu a aj verejnosť.

Všešportový areál Brezovec – ihrisko s umelým trávnatým povrchom slúžiace bezplatne mládeži ale aj komerčne záujmovým skupinám.

Bežecké trate Kuzminovo – upravené a vyasfaltované bežecké trate slúžiace v letných mesiacoch na behanie a v zime na bežecké lyžovanie hlavne širokej verejnosti. V  zime aj lyžiarom- bežcom. Vzhľadom na nedostatok snehu v posledných zimách stráca toto športovisko svoje opodstatnenie.

In –line dráha pri Kolibe – asfaltová dráha okolo ihriska s umelou trávou pri reštaurácií Koliba. Je využívané na korčuľovanie veľmi málo.

Aguarelax Dolný Kubín – moderný komplex slúžiaci na relax tak pre občanov mesta a okolia ako aj na športové využitie. V areáli sa nachádza plavecký bazén využívaný hlavne verejnosťou, ale aj plavcami MPK D. Kubín na tréningový proces ale aj na organizovanie rôznych plaveckých súťaží.

Všešportový areál pri ZŠ M.Kukučína – areál s umelým povrchom slúžiaci žiakom základnej školy ale aj širokej verejnosti.

Telocvične pri

ZŠ M. Kukučína

ZŠ J. Matúšku

ZŠ Nemocničná (v správe ZŠ P. Škrabáka)

ZŠ s MŠ Kňažia

Cirkevná spojená škola + vonkajšie ihrisko

2.5. Šport a iné -súkromné športové zariadenia slúžiace pre športové kluby a pre verejnosť

 1. Ostatné športoviská

Umelá trávnatá plocha pri Kolibe – ihrisko s umelým trávnatým povrchom patriace spoločnosti Horis využívajú hlavne futbalisti MFK D. Kubín celoročne na tréningový proces a mládežnícke kolektívy aj na zápasy. Využívaný aj na organizovanie mestských šport. podujatí- futbalové turnaje.

Vodnoslalomársky areál Gäceľ – využívaný na prípravu vodákov ŠKP D. Kubín, ale aj verejnosťou v letných mesiacoch na člnkovanie.

In – line dráha na Gäceli – asfaltová dráha slúži na behanie a in-line korčulovanie

Kubínská hoľa – areál zimných športov tak pre zjazdové ako aj bežecké lyžovanie

Zjazdovka Kuzminovo – zjazdovka priamo v centri mesta, v súčasnosti mimo prevádzky.

Fitness centrá a posilňovacie centrá – prevádzkujú hlavne súkromný podnikatelia.

 1. Spiningové centrum
 2. Fitnes centrum Dynamic + posilňovňa 2x
 3. Brezovec, Aquarelax
 4. Posilňovňa 1x (Kršák)
 5. Posilňovňa City hotel Park 1x
 6. Fitnes centru Rufin
 7. Maximus crossfit centrum

Tenisové kurty Kňažia

Tenisové kurty pri nemocnici

Tenisové kurty pri Cirkevnej škole

 1. Športoviská nachádzajúce sa pri stredných školách v pôsobnosti ŽSK

Telocvične pri

Obchodnej akadémii

SOŠ polytechnickej Kňažia + vonkajšie ihriská

SOŠ OaS D. Kubín na Bysterci + tenisové ihrisko

Gymnázium P. O. Hviezdoslava

SZŠ

 1. Športoviská na sídlisk

Športoviská na sídliskách:

Bysterec: 2x asfaltová plocha bez šport. prvkov (bez údržby)

Brezovec: 1x ohradené ihrisko s antukou / bez údržby/

2x neohradené ihrisko s asfaltovým povrchom /bez údržby/

1x čiastočne ohradená asfalt. plocha / bez údržby /

1x ohradené asfalt. ihrisko /dobrý stav /

 Banisko: 1x ohradená asfalt. plocha / dobrý stav /

1x ohradené ihrisko s antukou / dobrý stav /

Medzihradné: 1x ohradené ihrisko s asfalt. povrchom / dobrý stav /

Fučíkova ul.: – 1 x ohradené ihrisko s antukou / bez údržby /

Beňovolehotská ul.: – 1 x ohradené

 2.6. Stav na úseku športu pre všetkých

Šport pre všetkých rozvíja tú oblasť spoločenských aktivít, ktorá vedie k racionálnemu tráveniu voľného času, k upevneniu zdravia, rozptýleniu a zábave, vytvára priestor pre výchovu a vzdelávanie človeka, poskytuje mu radosť zo života a pocit sebauspokojenia.

Slovensko zaznamenáva podľa údajov štatistík pokles záujmu o pravidelné športové a telovýchovné aktivity občanov, najmä u dospelej populácie, výnimkou sú iba behy, kde nastáva celosvetový, ale aj celoslovenský boom a cyklistika. Beh a cyklistika sú najprístupnejšie športy pre všetkých. Dajú sa robiť hocikedy, hocikde a takmer po celý rok.

Vďaka polohe, mesto Dolný Kubín a okolitá príroda poskytujú dostatok priestoru a možnosti k realizácií uvedených aktivít. Mesto sa preto snaží samo, ale aj s inými subjektmi organizovať alebo organizačne a materiálovo podporiť rôzne jednorazové športové podujatia v meste s cieľom zapojenia čo najširšieho počtu záujemcov v rôznych druhoch športu. Zoznam podujatí je uvedený v tabuľke.

ZOZNAM  ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V ROKU 2016

P.Č. NÁZOV PODUJATIA  KATEGÓRIA   BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA A STRUČNÝ POPIS MIESTO HLAVNÝ USPORIADATEĽ/SPOLUUSPORIADATELIA/
 1 Oravský pohár v karate Športové podujatie 7.ročník súťaže mládežníckych kolektívov a jednotlivcov v karate Telocvičňa Gymnázium30.01. 2016 Karate klub, mesto Dolný Kubín
2 A svetlá nech im svietia Športové podujatie Podujatie s príležitosti pripomenutia si obetí lavíny na Kubínskej holi 15.02.2015Kubín.hoľa James , mesto D.Kubín
 3. Dolnokubínska stopa -Zimné trnkobranie Športové podujatie 13.ročník -Turisticko –lyžiarsky prechod –Dolný Kubín-Hrádok – Komjatná a späť Kuzminovo14.02.2016 Klub slov.turistov Orava a Mesto Dolný Kubín
 4. Valentínsky karneval na ľade Športové podujatie Karneval pre širokú verejnosť s korčuľovaním na ľade Zimný štadión14.02.2016 Mesto Dolný Kubín, MC Píšťalka
 5. Najúspešnejší športovec športový kolektív za r.2015 Spoločensko-športové podujatie Vyhodnotenie najlepších športovcov mesta D.Kubín za r.2015 MsKS D. KubínEstrádna sála16.02.2016 Mesto D. Kubín MsKS D. Kubín
 6. Pohár primátora v halovom futbale Športové podujatie Družobné podujatie v spolupráci s mestom Limanová Telocvičňa Gymnázium27.02.2016 MFK D. Kubín, mesto Dolný Kubín
 7. Oravská miniliga v hokeji Športové podujatie 7.ročník súťaže v minihokeji zástupcov orav.obcí a miestZáverečný turnaj Zimný štadión 01-02 201619-20.3.2016 MšK HVIEZDA D.Kubín, mesto D .Kubín
8. Pohár primátora mesta Dolný Kubín v obr.slalome Športové podujatie 14.ročník pretekov amatérov v obrovskom slalome Kubínska hoľa 06.03.2016 Mesto Dolný Kubín,ŠK Kubínska hoľa
9. Primátor Cup 2016 Športové podujatie Hokejový turnaj starších žiakov 26.-27.03.2016 MHK D. Kubín, mesto D. Kubín
10. 4.Šachová liga Športové podujatie Posledné kolo 4.šachovej ligy-turnaj MšK D. Kubín, mesto D.Kubín
 11 Žinčicový míting Športové podujatie Veľká cena D. Kubína v plávaní-14.ročník Aquarelax Dolný Kubín23.-24.04..2016 MPK D. Kubín,Mesto Dolný Kubín
 12. KUB-CUP 2016 Športové podujatie Volejbalový turnaj o putovný pohár Márie D. Mazzarellovej Cirkev. škola29.4-1.5. 2016 Laura, mesto D.Kubín
 13. Svetový deň atletiky Športové podujatie Atletické preteky v hode kladivom Cirkev,škola07.05.2016 Atlet.klubOravaMesto D.Kubín,OK Orava
 14. Beh do Choča Športové podujatie 7.ročník memoriálu M. Čajku –beh do kopca Vyšný Kubín-Choč Choč28.05. 2016 James D. Kubín, Mesto D. Kubín
 15. VIA MAGNA Športové podujatie Cyklojazda – prejazd cez D.Kubín Jún 2016 pred MsÚ Priatelia Pustého hradu
 16. 12-hod In –line maratón Športové podujatie 12.-hod maratón na kolieskových korčuliach s pokusom o zápis do knihy slovenských rekordov v počte odjazdených kilometrov-7.ročník Zimný štadión Dolný Kubín10.06.2016 Mesto Dolný Kubín, MšK Hviezda D. Kubín, OK Orava
17. Beh olympijského dňa +Olympijská štafeta Športové podujatie 2.ročník behu žiakov ZŚ na podporu myšlienok olympionizmuŠtafeta pri príležitosti OH V Riu de Janeiros Mesto D. Kubín22.06. 2016Jún 2016 OK Orava, SOV, Mesto D. Kubín
18. Oravský duatlon Športové podujatie 3.ročník duatlonových pretekov na Gäceli 25.06.2016 Gäceľ 4-time , Mesto D. Kubín
19 Crossfitový minimaratón Športové podujatie Charitatívne podujatie na podporu telesne postihnutých občanov 24.06.2016Zimný štadión Maximus crossfit, MšK Hviezda, mesto D. Kubín,OK Orava
 20. Memoriáll Ing. Petra Hlavatíkaa Memoriál Libora Buriana a MUDr.. Petra Rajniaka Športové podujatie 16.roč.volejbalového turnaja a 17.roč.volejbal.turnaja ZŚ M. KukučínaTelocvičňa25.6. 2016 Volejbalový klub Hlavatík , Mesto Dolný Kubín
 21. ORAVACUP Športové podujatie 7.ročník hokejbalového turnaja mužov Zimný štadiónDolný Kubín1.-3.07. 2016 Mesto Dolný Kubín,MšK Hviezda,
 22. Vrhačský päťboj o pohár primátora mesta D, Kubín a memoriál M. Vojteka Športové podujatie 19.roč.medzinárodného atletického mítingu veteránov a 13.ročník memoriálu M. Vojteka Letný štadión02.07. 2016 Atletický klub Orava Mesto Dolný Kubín
 23. Oravský cyklomaratón Športové podujatie 9.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Oravských kopcov Dolný Kubín02.07.2016 Cykloklub D. Kubín, Mesto D.K, Pucov, Malatina
 24. Bencová desiatka Športové podujatie Beh do kopca na Kubínsku hoľu – memoriál na počesť B.Uvegeša-2.ročník 09.07.2016 Kubínska hoľa Runsport D. Kubín,OK Orava
 25. RULERSCUP Športové podujatie 4.ročník medzinárodného florbalového turnaja mužov a žien,1x profesionál.družstva a 1x amatérske družstva Zimný .štadión D. Kubín29.7.-31.7.2016 12.8.-14.8.2016 Mesto Dolný OZ Rullers
26. Časovka na Kub.hoľu Športové podujatie Horská časovke na bicykloch- 3.ročník 06.08.2016 Kubínská hoľa OZ Rulers, Mesto D. Kubín
 27. Majstrovstvá Slovenská veteránov v ťažkom päťboji Športové podujatie Atletické podujatie vo vrhačských disciplínach Letný štadión10.09.2016 Atletický oddiel Orava, Mesto D. Kubín
 28. Mikuláš na ľade Športové podujatie Športové podujatie z hrami pre širokú verejnosť Zimný štadión6.12.2016 Mesto Dolný Kubín, MC Píšťalka
29. Orava Ski park Športové podujatie Medzinárodný hokejový turnaj starších žiakov Zimný štadión27 –29.12 2016 MHK D .Kubín, Mesto Dolný Kubín

Okrem uvedených podujatí mesto Dolný Kubín vytvára na športoviskách, ktoré má v správe, priestor pre ich využitie čo najširšou verejnosťou (verejné korčuľovanie- zimný štadión, škola korčuľovania pre deti ZŠ a mesta –zimný štadión, priestor pre záujmové skupiny, firmy na prenájom ľadovej plochy, v letných mesiacoch slúži záujemcom in-line plocha). Priestory zimného štadióna slúžia aj telesne postihnutým športovcom na hokej na sánkach- sledge hokej. Významnú úlohu v športe pre všetkých má aj Aquarelax, kde je využívaný občanmi mesta hlavne plavecký bazén.

V rámci športu pre všetkých v meste Dolný Kubín bezpochybne významnú činnosť vykonávajú aj Občianske združenia, ktoré poskytujú pravidelne športové aktivity občanom mesta Dolný Kubín. Takým OZ je aj OZ Aktív-Relax, ktoré pravidelne v telocvični na Brezovci poskytuje 2x do týždňa pilatesové cvičenia a 1x do týždňa CrossFit a zumbu. Cvičebné programy využívajú vo väčšej miere ženy a mládež vo veku od 15-70 rokov. Združenie Maximus crossfit zase v rámci svojich aktivít vykonáva svoju činnosť každodenne v cvičebni na Bysterci, kde sa do aktivít zapájajú hlavne mladí ľudia. R-bike spinning, vo svojich priestoroch v centre mesta, zapája do športovania občanov pomocou cvičení na cyklistických trenažéroch. Ďalšie športové objekty slúžiace občanom sú posilňovne v Aquarelaxe, v centre mesta a na Brezovci.

Významnú úlohu v športe pre všetkých by mali mať aj sídliskové ihriská. Väčšina športovísk na sídliskách však nespĺňa ani základné kritéria na užívanie, pre ktoré boli postavené. Vandalizmus, ľahostajnosť, nedostatok finančných prostriedkov a taktiež zub času sa na nich podpísali vo väčšej či menšej miere.

2.7. Informačný systém v športe na úrovní mesta

Mesto nemá vypracovaný systém deľby a súčinnosti jednotlivých subjektov zaoberajúcich sa športovou činnosťou. Prepojenie medzi mestom, k lubmi či inými organizáciami športového hnutia aj zo súkromnej a komerčnej sfére je slabé a obmedzuje sa na činnosť pri poskytnutí dotácie a pri organizovaní športových podujatí. Informovanie verejnosti o športových podujatiach, dosiahnutých výsledkoch, o fungovaní a využívaní športovísk mesta pre verejnosť sa realizuje hlavne prostredníctvom internetu, webovej stránky mesta, prostredníctvom Infoštúdia, mestských novín a regionálnych médií.

2.8. Súčastný stav podpory športu v meste D. Kubín

Šport v meste Dolný Kubín je podporovaný zo strany Mesta  položkami, ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta a ktoré podliehajú schválenie poslancom MsZ v Dolnom Kubíne.

 1. Správa a riadenie športových zariadení / sumy na rok 2016/:
 •    Zimný štadión                                    – 179 115,-
 •    Skatepark                                           –     2 200,-
 •    Malá umelá tráva, plážové ihrisko
 •    Letný štadión                                     –   60 453,-

Vyčlenené finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, na energie, vodné, stočné, na správu a bežnú údržbu jednotlivých športovísk. Vyčlenené finančné prostriedky tak vykrývajú iba najnutnejšie náklady v rámci prevádzky a neslúžia na žiadnu väčšiu údržbu a opravy. Objekty štadiónov postupne chátrajú.

 1. Podpora športových podujatí: –     7 000,-

V rámci podpory športových podujatí, aktivít sú rozpočtované výdavky ktoré slúžia na nákupy pohárov a vecných cien, tlač plagátov, diplomov ako aj úhrada cestovných nákladov na podujatia medzinárodného významu hlavne do družobných a partnerských miest. Väčšinou sa jedná o podujatia na klubovej úrovni a miestnej úrovni – viď zoznam podujatí, alebo kalendár športových podujatí mesta.

 1. Ihrisko s umelou trávnatou plochou/pri Kolibe : – 23 900,-

Finančné prostriedky sú použité v zmysle kúpnej zmluvy medzi mestom Dolný Kubín a spoločnosťou Horis s.r.o. Bratislava ako odplata za užívanie futbalového ihriska s umelou trávou v dohodnutom rozsahu hodín- (20 hod. týždenne).

 1. Dotácie na podporu športových klubov:  33 160,-

Dotácie pre športové kluby sú poskytované v zmysle VZN 17/2015. Dotáciou sa rozumie nenávratný finančný príspevok, poskytnutý mestom Dolný Kubín. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh mesta. Dotáciu pre športové kluby je možné poskytnúť v nasledovných formách:

 1.  dotácie poskytované na základe žiadosti na projekt
 2.  dotácie poskytované na základe žiadosti na činnosť

Maximálna výška žiadaných prostriedkov pre jedného žiadateľa na jeden projekt nesmie presiahnuť možnú výšku 1 000,- Eur.

Maximálna výška žiadaných finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa na činnosť pre mládež môže byť maximálne 10 000,- Eur.

Žiadosti, ktoré predložia kluby v zmysle VZN 17/2015 a v príslušných termínoch sú prejednávané v komisií ŠKMaŠ, kde sa o výške dotácií pre jednotlivé kluby rozhoduje v zmysle schválených kritérií. Tieto kritéria boli prejednané so zástupcami klubov. Komisia ŠKMaŠ pripraví návrh dotácií pre športové kluby, ktorý následné v rámci procesu schvaľovania návrhu rozpočtu je prejednaný a schválený Mestským zastupiteľstvom v Dolnom Kubíne.

Kritéria pre bodové hodnotenie žiadosti a spôsob výpočtu výšky dotácie na činnosť športových klubov

 1. Žiadateľ- športový klub doloží menný zoznam svojich členov a ich zaradenie do jednotlivých kategórií a úrovní súťaží. Členstvo sa dokladuje registračkou, licenciou, súpiskou hráčov, členským preukazom.
 2. Žiadateľ musí hodnoverne písomne preukázať, že uvedení športovci sa v hodnotiacom období zúčastnili majstrovských súťaží na danej úrovni.
 3. Žiadateľovi bude pridelený počet bodov tak, že počet športovcov, členov v určitej kategórií a súťažnej úrovni sa vynásobí príslušným koeficientom pre danú úroveň a kategóriu a takto vypočítané body sa sčítajú.
 4. Mesto (komisia ŠKMaŠ) na základe tradície, popularity športu v meste, dosahovaných výsledkov určí 3 kolektívne športy a 2 individuálne športy, ktoré bude v hodnotiacom období preferovať a urči im koeficienty (od 1,1 do 2,0), ktorými sa prenásobia vypočítané body podľa bodu 3 týchto kritérií.
 5. Výška dotácie sa vypočíta tak, že pridelený počet bodov sa vynásobí hodnotou bodu. Hodnota bodu sa vypočíta z objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre oblasť športu a to tak, celková suma určená na dotácie pre športové kluby sa podelí súčtom pridelených bodov pre všetkých žiadateľov, ktorí získali počet bodov podľa bodov 3 a 4. Vypočítaná suma dotácie sa zaokrúhli na celé desiatky nadol. Vzniknutý rozdiel vytvorí rezervu o použití ktorej rozhodne komisia ŠKMaŠ.
 6. Športovci, členovia sa delia na tieto kategórie:
  • deti a mládež do 21 rokov
  • dospelí nad 21 rokov
 7. Súťažné úrovne sa delia nasledovne:
  • okresná úroveň – okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
  • regionálna – ŽSK, BBSK
  • národná úroveň – Slovensko
  • medzinárodná úroveň – reprezentant SR, nominovaný príslušným zväzom, federáciou, asociáciou
Koeficienty pre kategórie a súťažnú úroveň: 
medzinárodná národná regionálna okresná mestská neregistrovaná prípravkanesúťažní členovia
deti, mládež 4 2 1,6 1 0,7 0,5
dospelí 4 1,5 0,8 0,5 0.3 0,5
reprezentant 20
 1. Dotáciu na činnosť môžu dostať len tí žiadatelia, ktorí v bodovom hodnotení získali minimálne 40 bodov. Túto hranicu je možné vzhľadom na počet žiadateľov, výšku rozpočtovaných prostriedkov na dotácie znížiť alebo zvýšiť o čom   rozhodne komisia ŠKMaŠ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*